Socialtandpleje

Sådan kommer man med i ordningen.

Sådan kommer man med i ordningen

Man skal visiteres til socialtandpleje 
Du kan søge om Socialtandpleje, hvis du opfylder mindst et af følgende kriterier:

 • Du har et tandmæssigt problem, der kræver behandling.
 • Du har særlige sociale og/eller psykiske problemer som gør, at du ikke kan benytte almindelige tandlægetilbud.
 • Du er socialt udsat, hvilket fx vil sige, at du er gadehjemløs, ikke kan opholde dig i egen bolig, benytter dig af herberger, varmestuer eller væresteder.
 • Du har komplekse sociale problemer.
 • Du har psykiske problemer som fx angst, personlighedsforstyrrelse eller opmærksomhedsforstyrrelse. Har du større psykiske problemer, som fx udviklingshæmning eller sindslidelse, kan du i stedet visiteres til Specialtandplejen.
 • Du har et alkohol- eller stofmisbrug.
 • Du modtager ikke allerede et tilbud om tandpleje via Specialtandplejen eller Omsorgstandplejen.

Hvis du er i tvivl om, hvorvidt du opfylder overstående kriterier, kan du henvende dig til din kontaktperson, rusmiddelkonsulent eller sagsbehandler i kommunen.
Du er også velkommen til at kontakte visitationsudvalget for Socialtandplejen – se under Kontakt.

Sådan visiteres du til socialtandplejen
Hvis du vurderer, at du er i målgruppen for Socialtandpleje, skal du henvende dig til din kontaktperson, rusmiddelkonsulent eller sagsbehandler.
De vil, sammen med dig, lave en indstilling, der beskriver dine vanskeligheder, tandmæssigt, socialt og psykisk.
Indstillingen sendes til visitationsudvalget for Socialtandplejen, som tager stilling til, om du er i målgruppen.

 • Vurderes du til ikke at være i målgruppen, vil du får et afslag på behandling. Du kan klage over dette.
 • Vurderes du til at være i målgruppen bevilliges du et forløb i Socialtandplejen, og du og evt. din kontaktperson, vil blive kontaktet for aftaler om en tid.

Det er det tandfaglige personale, der vurderer, hvilken behandling du får tilbudt, og hvor længe denne vil vare.
Hvis du flytter til en anden kommune, mens du er i gang med et forløb, har du ret til at få gjort behandlingen færdig i din nye kommune.

Socialtandpleje, eller specialtandpleje eller omsorgstandpleje?
De borgere, der bliver tilbudt socialtandpleje, vil have vanskeligt eller umuligt ved at benytte tandplejen hos privatpraktiserende tandlæger. Hovedparten af målgruppen for socialtandpleje er hjemløse, benytter tilbud som væresteder, herberger og varmestuer, eller kan ikke opholde sig i egen bolig. Det betyder, at hovedparten af borgere i målgruppen for socialtandpleje ikke er omfattet af muligheden for direkte henvisning eller visitation til special- eller omsorgstandpleje ved akut behov for tandpleje.

I visse tilfælde kan patienter, der synes at høre ind under socialtandplejeordningen, dog af kommunen blive visiteret videre til behandling i special- eller omsorgstandplejeordningen, hvis dette synes hensigtsmæssigt ud fra en konkret vurdering. Læs mere om omsorgstandpleje eller specialtandpleje.

Klagemuligheder
Man kan som borger/patient klage til Styrelsen for Patientklager (tidligere Patientombuddet og Styrelsen for Patientsikkerhed) over kommunens visitationsafgørelse. Man kan klage over:

 • om man er omfattet af reglerne om socialtandpleje
 • omfanget af socialtandpleje.

Nyhedsbrev

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Brevkasse

‘Spørg Johan’ og få svar.